logo UE

Wyszukiwarka

pokl

mp

bip

 

 

 

„Za życiem”

Przygotowany informator pomoże  przygotować się na narodziny nieuleczalnie chorego dziecka. Dowiesz się, jakie przysługują ci:

 • prawa,badania,rodzaje wsparcia (zdrowotnego i socjalnego).w przychodni,w szpitalu,w ośrodkach pomocy społecznej
 • rodziny, w których przyjdzie albo przyszło na świat ciężko chore dziecko. Oznacza to:ciężkie i nieodwracalne upośledzenie, albonieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu,
 • kobiety, które otrzymały informację o tym, że ich dziecko może umrzeć w trakcie ciąży lub porodu,
 • kobiety, których dziecko umarło bezpośrednio po porodzie na skutek wad wrodzonych,
 • kobiety, które po porodzie nie zabiorą do domu dziecka z powodu:
 • poronienia,urodzenia dziecka martwego,urodzenia dziecka niezdolnego do życia,urodzenia dziecka obarczonego wadami wrodzonymi albo śmiertelnymi schorzeniami.ubezpieczenia zdrowotnego,posiadającego specjalizację II stopnia,posiadającego tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii.badania, które wykrywają potencjalne nieprawidłowości w ciąży (diagnostyka prenatalna),
  • poród w szpitalu na najwyższym specjalistycznym poziomie (III poziom referencyjny) - zgodnie zewskazaniami lekarskimi,
  • koordynowana opieka nad kobietą w ciąży, zwłaszcza w ciąży powikłanej. Podczas porodu i połogu kobieta będzie miała zapewnioną opiekę położniczą, w tym zabiegi wewnątrzmaciczne, zgodnie zestandardami opieki położniczej nad ciążą i ciążą patologiczną. Noworodek będzie mieć zapewnioną opiekę neonatologiczną,
  • wsparcie kobiety karmiącej piersią (poradnictwo laktacyjne), zwłaszcza, jeśli dziecko urodziło sięprzed ukończeniem 37 tygodnia ciąży lub ważyło w chwili porodu poniżej 2500 gramów.
  • porady jak pielęgnować i wychowywać dziecko,pierwszeństwo w udzielaniu świadczeńpomoc psychologiczna dla rodziców,rehabilitacja lecznicza,wyroby medyczne, takie jak pieluchomajtki, cewniki, protezy - na podstawie zlecenia upoważnionej osoby,zakup leków poza kolejnością,
  • bądź odpoczynku (tzw. opieka wytchnieniowa).
  • Rodzicom orazopiekunom przysługuje do 120 godzin takiej opieki. Będzie ona zapewniona:w dziennych ośrodkach wsparcia - placówkach całodobowych,w placówkach systemu oświaty (np. szkołach),w ramach umowy z organizacją pozarządową na opiekę nad dzieckiem - również indywidualną,przez udział osoby niepełnosprawnej w różnych formach wypoczynku zorganizowanego.
   • kompleksowe usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne,inne świadczenia wspierające rodzinę, w tym pomoc prawna (prawa rodzicielskie i uprawnienia pracownicze),informacje o innych formach wsparcia zawartych w ustawie „Za życiem”.

Gdzie jeszcze uzyskasz informację o uprawnieniach

Potrzebne informacje otrzymasz:

Kto może skorzystać z uprawnie

Jak skorzystać z uprawnień

Podstawą do skorzystania z uprawnień jest zaświadczenie, które potwierdza ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu. Zaświadczenie o chorobie, powstałej w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, możesz otrzymać od lekarza:

Ważne: wszystkie kobiety w trakcie ciąży mają prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ześrodków publicznych. Co przysługuje kobiecie oczekującej dziecka, dowiesz się z informatora Ministerstwa Zdrowia „Ciąża i Poród”, który dostępny jest na stronie www.mz.gov.pl w zakładce „Zdrowie i profilaktyka”

– „Zdrowie matki i dziecka”.

Co zrobić, aby skorzystać z uprawnień

Wystarczy, że zgłosisz się do asystenta rodziny zatrudnionego przez ośrodek pomocy społecznej. Asystent nie tylko odpowie na wszystkie twoje pytania, ale też na podstawie pisemnego upoważnienia będzie mógł załatwiać w twoim imieniu sprawy w różnych instytucjach.

1. Okres okołoporodowy

2. Dziecko z orzeczoną niepełnosprawności

Jednorazowe świadczenie w wysokości 4000 zł

 • Komu przysługuje
 • Kiedy złożyć wniosek
 • Jakie warunki musisz spełniać
 • centra pomocy rodzinie,
 • do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym,
  • jest to zorganizowana forma rehabilitacji połączona z wypoczynkiem. Jej celem jest poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników.
  • dofinansowanie przysługuje osobie niepełnosprawnej, która:ma skierowanie od lekarza prowadzącego,spełnia kryterium dochodowe*.
   • nie spełnia kryterium dochodowego - dofinansowanie jest wtedy pomniejszone o kwotę przekroczenia kryterium. Jeśli osoba niepełnosprawna jest w trudnej sytuacji materialnej lub losowej, dofinansow nie może być przyznane w pełnej wysokości.na likwidację barier:
    • architektonicznych – zlikwidowanie utrudnień w budynku lub mieszkaniu oraz w jego najbliższejokolicy. Może to być np. dostosowanie łazienki dla potrzeb osoby niepełnosprawnej, budowa pod-jazdu lub windy dla wózkowicza, likwidacja progów czy montaż uchwytów.
    • w komunikowaniu się – zlikwidowanie ograniczeń, które uniemożliwiają lub utrudniają swobodneporozumiewanie się lub przekazywanie informacji. Pomoc może polegać np. nazakupie syntezatora mowy.
    • technicznych – zastosowanie przedmiotów lub sprzętów odpowiednich dla osoby niepełnospraw-nej. Likwidacja tej bariery ma pomóc sprawniej funkcjonować i działać w społeczeństwie. Dofinan-sowanie możesz uzyskać, np. na zakup roweru trójkołowego.
    • na zakup sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych - na zlecenie lekarza prowadzącego,
     • sprzęt rehabilitacyjny – wsparcie możesz uzyskać po spełnieniu kryterium dochodowego,
     • przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze - wsparcie możesz uzyskać po spełnieniu kryterium dochodowego. Są to m.in.: aparaty ortopedyczne, gorsety, protezy kończyn, obuwie ortopedyczne, kule, laski, wózki, materace przeciwodleżynowe, pasy przepuklinowe, aparaty słuchowe, sprzęt sto-mijny, cewniki, inhalatory, szkła okularowe, pieluchomajtki i inne.
     • na usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika, jeśli uzasadniają to potrzeby wynika-jące z niepełnosprawności osoby.
      • zasiłek stały,
      • zasiłek okresowy,
      • zasiłek celowy,
      • specjalny zasiłek celowy.
      • praca socjalna,
      • poradnictwo specjalistyczne (prawne, psychologiczne i rodzinne) dla osób i rodzin, które mają trudności w rozwiązywaniu problemów życiowych lub potrzebują wsparcia,
      • usługi opiekuńcze (pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opieka higieniczna zalecona przez lekarza),
      • specjalistyczne usługi opiekuńcze (świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym, np. pielęgniarki, rehabilitantów, psychologów i pedagogów),
      • mieszkania chronione,
      • Ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” z dnia 4 listopada 2016 r.
      • Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 930, z późń. zm.)

Matce lub ojcu, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka bez względu na dochód.

Złóż wniosek o wypłatę świadczenia do 12 miesięcy od dnia narodzin żywego dziecka. Wniosek złożony po tym terminie nie zostanie rozpatrzony.

Aby otrzymać oświadczenie, matka dziecka musi pozostawać pod opieką medyczną najpóźniej od 10 tygodnia ciąży do porodu.

Jeśli jesteś rodzicem dziecka niepełnosprawnego z orzeczoną niepełnosprawnością

Zwróć się bezpośrednio do realizatorów wsparcia. Są to właściwe ze względu na twoje miejsce zamieszkania:

Ze środków PFRON (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) możesz uzyskać dofinansowanie :

Inne świadczenia

Pamiętaj, że możesz również skorzystać ze świadczeń pomocy społecznej. Przyznaje je ośrodek pomocy społecznej właściwy dla twojego miejsca zamieszkania. Świadczenie może mieć formę pieniężną lub niepieniężną.

Świadczenia pieniężne:

Świadczenia niepieniężne:

Szczegóły dotyczące przyznawania wspomnianych świadczeń znajdziesz stronie internetowej Minister-stwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a także pod adresem: http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla--rodzin-z-dziecmi/swiadczenia-rodzinne

Podstawa prawna

* Kryterium dochodowe, tzn. osiągnięcie przeciętnego miesięcznego dochodu, który nie przekracza 50% przeciętnego wyna-grodzenia, przypadającego na osobę żyjącą we wspólnym gospodarstwie domowym (w rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych). Dochód dzielony jest przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym i obliczany za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku.

Od 1 stycznia 2017 r. obowiązuje ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".  

Ustawa określa zakres wsparcia, na jakie może liczyć kobieta w ciąży, ale również rodzina, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet w ciąży powikłanej oraz w sytuacji niepowodzeń położniczych, a także w przypadku gdy u dziecka zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę w okresie ciąży.

 

Poniżej przedstawiamy informator dotyczący uprawnień oraz wzór wnioku o przyznanie świadczenia.