Wyszukiwarka

pokl

mp

bip

Oferty pracy

                                        INFORMACJA

o liczbie kandydatów spełniających wymagania formalne

i dopuszczonych do dalszego etapu naboru na stanowisko urzędnicze

aspirant pracy socjalnej/konsultant ds. komunikacji społecznej

 

Informuję, że w wyniku ogłoszenia naboru na wolne stanowisko pracy-aspirant pracy socjalnej/konsultant ds. komunikacji społecznej wpłynęły 2 oferty, które spełniły wymogi formalne. Po wstępnej selekcji do następnego etapu rekrutacji w dniu 19.01.2018 roku zakwalifikowali się nw. kandydaci:

 

1. Monika Biernacka

2. Anna Wójcik

Informacja o wolnym stanowisku pracy

aspirant pracy socjalnej / konsultant ds. komunikacji społecznej

 

termin składania aplikacji: do 12 stycznia 2018 r.

Nabór na stanowisko - pracownik socjalny

informacje na stronie http://epuapgopssmoldzino.ssdip.bip.gov.pl/ w zakładce Nabory

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Smołdzinie z siedzibą w Gardnie Wielkiej

przyjmuje zgłoszenia kandydatów na

stanowsko

PRACOWNIKA SOCJALNEGO

Ogłoszenie o naborze w załączniku.

Attachments:
Download this file (kwestionariusz_osobowy.doc)kwestionariusz_osobowy.doc33 kB
Download this file (Scan.pdf)Scan.pdf1272 kB

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Smołdzinie z siedzibą w Gardnie Wielkiej

przyjmuje zgłoszenia kandydatów na opiekunów prawnych

ustanawianych przez Sąd Rejonowy w Słupsku

dla osób całkowicie bądź częściowo ubezwłasnowolnionych

Zakres podstawowych zadań:

sprawowanie pieczy nad osobą i majątkiem ubezwłasnowolnionego, a także reprezentacja w dokonywaniu czynności prawnych i składaniu oświadczeń woli.


O ostatecznym zakwalifikowaniu kandydata na opiekuna prawnego decyduje Sąd.
Zgodnie z art. 162 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy Sąd opiekuńczy może przyznać opiekunowi za sprawowanie opieki na jego żądanie stosowne wynagrodzenie okresowe albo wynagrodzenie jednorazowe w dniu ustania opieki lub zwolnienia go od niej. 

Wymagania niezbędne dla osób ubiegających się:

  • posiadanie obywatelstwa polskiego, 
  • pełna zdolność do czynności prawnych, 
  • korzystanie z pełni praw publicznych, 
  • stan zdrowia pozwalający na pełnienie funkcji określonej w ogłoszeniu, 
  • niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie, 
  • niepozbawienie władzy rodzicielskiej, 
  • nieposzlakowana opinia, 
  • wyrażenie zgody na przetworzenie danych osobowych do celów rekrutacji.

Wymagane dokumenty:

 1. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji opiekuna prawnego.
 2. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie.
 3. Oświadczenie o biegłej znajomości języka polskiego, pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw obywatelskich, niepozbawieniu władzy rodzicielskiej.
 4. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

UWAGA!
Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.

Zgłoszenia kandydatów na opiekunów prawnych przyjmowane są wyłącznie osobiście lub za pośrednictwem poczty:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smołdzinie
76-213 Gardna Wielka ul. Mickiewicza 20

 

Nabór na stanowisko urzędnicze - referent ds. świadczeń rodzinnych

informacje na stronie http://epuapgopssmoldzino.ssdip.bip.gov.pl/ w zakładce Nabory

 

Nabór na stanowisko urzędnicze - Główny księgowy

informacje na stronie http://epuapgopssmoldzino.ssdip.bip.gov.pl/ w zakładce Nabory

 

INFORMACJA

Kierownik Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Smołdzinie

z siedzibą w Gardnie Wielkiej

ul. Mickiewicza 20; 76-213 Gardna Wielka

informuje, że w wyniku ogłoszenia naboru na wolne stanowiska pracy asystent osoby niepełnosprawnej w Środowiskowym Domu samopomocy w Gardnie Wielkiej wpłynęły 2 oferty, żadna nie spełniała wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu.

 

 

                                                                            Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                                                   mgr   Paulina Kamińska

                                                                                         

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SMOŁDZINIE

z siedzibą w Gardnie Wielkiej przy ul. Mickiewicza 20 76-213 Gardna Wielka

            OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO

ASYSTENTA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

W ŚRODOWISKOWYM DOMU SAMOPOMOCY W GARDNIE WIELKIEJ

 

Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku. 

Attachments:
Download this file (ogłoszenie o naborze.docx)ogłoszenie o naborze.docx14 kB

INFORMACJA

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Smołdzinie ul. Kościuszki 3, 76-214 Smołdzino informuje, że w   wyniku naboru na stanowisko pracy wychowawcy w placówce wsparcia dziennego - świetlicy w Żelazie zatrudniona zostanie na ½ etatu Pani Jolanta Piszko.

 

               Uzasadnienie dokonanego wyboru

W wyniku ogłoszenia naboru na stanowisko wychowawcy w placówce wsparcia dziennego- świetlicy w Żelazie uzyskano 3 aplikacje, w tym 2 spełniające wymogi formalne określone w ogłoszeniu. Komisja po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej w dniu 11.02.2015 roku dokonała oceny kwalifikacji, wiedzy teoretycznej oraz praktycznej obu kandydatek. Pani Jolanta Piszko uzyskała najwięcej, tj. 63 punkty na 70 możliwych do uzyskania. Na podstawie przedstawionych dokumentów oraz zebranych punktów za udzielone odpowiedzi Komisja uznała, że wybrana osoba gwarantuje rzetelne i sumienne wykonywanie pracy na stanowisku wychowawcy w świetlicy.

                                                                                        

                                                                             Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                                                   mgr Paulina Kamińska