Wyszukiwarka

pokl

mp

bip

Oferty pracy

INFORMACJA O NABORZE

 

Urząd Gminy w Smołdzinie ogłosił nabór na stanowisko d/s księgowości. Wszelkie informacje znajdują sie w załącznikach.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Smołdzinie z siedzibą w Gardnie Wielkiej

przyjmuje zgłoszenia kandydatów na

Koordynatora projektu unijnego

INFORMACJA

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Smołdzinie

z siedzibą w Gardnie Wielkiej

ul. Mickiewicza 20, 76-213 Gardna Wielka

 

informuje, że w wyniku ogłoszenia o wolnym stanowisku pracy aspirant pracy socjalnej/konsultant ds. komunikacji społecznej zostanie zatrudniona Pani Anna Wójcik.

Uzasadnienie dokonanego wyboru

Pani Anna Wójcik w wyniku weryfikacji przedłożonych dokumentów aplikacyjnych oraz przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej uzyskała największą liczbę punktów, tj. 41,2 pkt na 55 możliwych.

                                        INFORMACJA

o liczbie kandydatów spełniających wymagania formalne

i dopuszczonych do dalszego etapu naboru na stanowisko urzędnicze

aspirant pracy socjalnej/konsultant ds. komunikacji społecznej

 

Informuję, że w wyniku ogłoszenia naboru na wolne stanowisko pracy-aspirant pracy socjalnej/konsultant ds. komunikacji społecznej wpłynęły 2 oferty, które spełniły wymogi formalne. Po wstępnej selekcji do następnego etapu rekrutacji w dniu 19.01.2018 roku zakwalifikowali się nw. kandydaci:

 

1. Monika Biernacka

2. Anna Wójcik

Informacja o wolnym stanowisku pracy

aspirant pracy socjalnej / konsultant ds. komunikacji społecznej

 

termin składania aplikacji: do 12 stycznia 2018 r.

Nabór na stanowisko - pracownik socjalny

informacje na stronie http://epuapgopssmoldzino.ssdip.bip.gov.pl/ w zakładce Nabory

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Smołdzinie z siedzibą w Gardnie Wielkiej

przyjmuje zgłoszenia kandydatów na

stanowsko

PRACOWNIKA SOCJALNEGO

Ogłoszenie o naborze w załączniku.

Attachments:
Download this file (kwestionariusz_osobowy.doc)kwestionariusz_osobowy.doc33 kB
Download this file (Scan.pdf)Scan.pdf1272 kB

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Smołdzinie z siedzibą w Gardnie Wielkiej

przyjmuje zgłoszenia kandydatów na opiekunów prawnych

ustanawianych przez Sąd Rejonowy w Słupsku

dla osób całkowicie bądź częściowo ubezwłasnowolnionych

Zakres podstawowych zadań:

sprawowanie pieczy nad osobą i majątkiem ubezwłasnowolnionego, a także reprezentacja w dokonywaniu czynności prawnych i składaniu oświadczeń woli.


O ostatecznym zakwalifikowaniu kandydata na opiekuna prawnego decyduje Sąd.
Zgodnie z art. 162 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy Sąd opiekuńczy może przyznać opiekunowi za sprawowanie opieki na jego żądanie stosowne wynagrodzenie okresowe albo wynagrodzenie jednorazowe w dniu ustania opieki lub zwolnienia go od niej. 

Wymagania niezbędne dla osób ubiegających się:

  • posiadanie obywatelstwa polskiego, 
  • pełna zdolność do czynności prawnych, 
  • korzystanie z pełni praw publicznych, 
  • stan zdrowia pozwalający na pełnienie funkcji określonej w ogłoszeniu, 
  • niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie, 
  • niepozbawienie władzy rodzicielskiej, 
  • nieposzlakowana opinia, 
  • wyrażenie zgody na przetworzenie danych osobowych do celów rekrutacji.

Wymagane dokumenty:

 1. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji opiekuna prawnego.
 2. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie.
 3. Oświadczenie o biegłej znajomości języka polskiego, pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw obywatelskich, niepozbawieniu władzy rodzicielskiej.
 4. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

UWAGA!
Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.

Zgłoszenia kandydatów na opiekunów prawnych przyjmowane są wyłącznie osobiście lub za pośrednictwem poczty:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smołdzinie
76-213 Gardna Wielka ul. Mickiewicza 20

 

Nabór na stanowisko urzędnicze - referent ds. świadczeń rodzinnych

informacje na stronie http://epuapgopssmoldzino.ssdip.bip.gov.pl/ w zakładce Nabory

 

Nabór na stanowisko urzędnicze - Główny księgowy

informacje na stronie http://epuapgopssmoldzino.ssdip.bip.gov.pl/ w zakładce Nabory