Wyszukiwarka

pokl

mp

bip

Artykuły

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W NOWYM PROJEKCIE

"Razem dla rodziny"

RdR

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W SMOŁDZINIE

Z SIEDZIBĄ W GARDNIE WIELKIEJ NA

KOORDYNATOR PROJEKTU UNIJNEGO

Attachments:
Download this file (Informacja o wynikach.pdf)Informacja o wynikach.pdf220 kB
W zakładce Oferty pracy umieszczono ogłoszenie o naborze na Koordynatora projektu

logo GOPS i Stowarzyszenie

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smołdzinie wraz z Partnerem Stowarzyszeniem Aktywności Lokalnej „Razem zrobimy wiele” uzyskał dofinansowanie w kwocie 692.159,25 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 do realizacji projektu "Razem dla rodziny".

Projekt jest ukierunkowany na zwiększenie dostępu do zdeinstytucjonalizowanych i integrowanych usług społecznych w zakresie wsparcia rodziny (w tym rodziny wielodzietnej) i pieczy zastępczej, w szczególności świadczonych w lokalnej społeczności, w oparciu o diagnozę sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, potrzeb.

Przede wszystkim odbiorcami projektu będzie 90 osób (57 kobiet i 33 mężczyzn) z Gminy Smołdzino z 30 rodzin.  

Dzięki różnego rodzaju programom tj.: program specjalistyczno – terapeutyczny; program opiekuńczo – specjalistyczny; animację środowiskową, które realizowane będą w okresie 1.04.2018 – 30.04.2020 rodziny uzyskają odpowiednią pomoc.

Obecnie trwają pracę Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Smołdzinie i Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej „Razem zrobimy wiele”, które mają na celu podpisanie umowy o dofinansowanie, przygotowanie rekrutacji uczestników oraz zamówień publicznych na realizację warsztatów.

 

logotypy kolorowe UE

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Smołdzinie z siedzibą w Gardnie Wielkiej

ogłasza otwarty nabór partnera

spoza sektora finansów publicznych na zawarcie partnerstwa w celu przygotowania i wspólnej realizacji Projektu w ramach konkursu Nr RPPM.06.02.02-IZ-00-22-002/17 ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 6 Integracja, Działanie 6.2 Usługi społeczne, Poddziałanie 6.2.2 Rozwój usług społecznych, którego wnioskodawcą będzie Gmina Smołdzino/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smołdzinie z siedzibą w Gardnie Wielkiej

 

Wyniki konkursu znajdują się na stronie BIP GOPS

https://epuapgopssmoldzino.ssdip.bip.gov.pl/ogloszenia-zapytania-ofertowe/ogloszenie-o-wynikach-naboru-na-partnera.html