logo UE

Wyszukiwarka

pokl

mp

bip

 

 

 

Gminny zespół interdyscyplinarny

 GMINNY ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

 

       Uchwałą Nr VI/49/2011 Rady Gminy Smołdzino z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w latach 2011-2020, oraz uchwałą Nr VI/50/2011 Rady Gminy Smołdzino z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania został powołany Gminny Zespół Interdyscyplinarny.
Siedziba Zespołu mieści się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Smołdzinie z siedzibą w Gardnie Wielkiej, przy ul. Mickiewicza 20, 76-213 Gardna Wielka.
W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych oraz kuratorzy sądowi. W skład zespołu interdyscyplinarnego mogą wchodzić także prokuratorzy oraz przedstawiciele innych podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 

     Głównym zadaniem Zespołu zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1390) jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów uprawnionych do interwencji i pomocy w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz specjalistów działających w tej dziedzinie. Realizowane jest ono m.in. w ramach procedury „Niebieskie Karty”, którą uruchamia się w przypadku stwierdzenia wystąpienia lub podejrzenia występowania przemocy w rodzinie. Podmiotami uprawnionymi do wszczęcia tej procedury są jednostki pomocy społecznej, gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych, Policja, placówki oświaty i ochrony zdrowia. Procedura „Niebieskiej Karty” może być wszczęta bez zgody osób zaangażowanych w sytuację przemocową, w tym bez zgody osoby pokrzywdzonej. Celem działań jest zatrzymanie przemocy w rodzinie i wpływanie na utrzymanie zadowalającego stanu bezpieczeństwa oraz przywrócenie godności osobom słabszym, narażonym na skrzywdzenie. Przedstawiciele Zespołu spotykają się zarówno z osobami doznającymi przemocy jak i stosującymi przemoc i we współpracy z rodziną opracowują plan pomocy oraz jego monitoring. Zespół Interdyscyplinarny ma prawo przetwarzać dane osobowe, w tym dane wrażliwe dotyczące osób objętych procedurą „Niebieskiej Karty”, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. W związku z tym może m. in. składać zawiadomienia do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przemocy w rodzinie, zawiadamiać Sąd Rodzinny i Nieletnich o nieprawidłowej sytuacji opiekuńczo - wychowawczej dziecka oraz pozyskiwać informacje o członkach rodziny od instytucji i organizacji zaangażowanych w pomoc rodzinie w związku, z problemem przemocy. Procedura realizowana jest zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”.

Osoby i rodziny dotknięte problemem przemocy ze strony najbliższych zapraszamy do kontaktu z instytucjami, które są uprawnione zarówno do udzielenia niezbędnej informacji i pomocy, jak również mają prawo do uruchomienia procedury „Niebieskiej Karty”, dzięki której możecie Państwo otrzymać niezbędną pomoc.

 

Instytucje uprawnione do sporządzania „Niebieskiej Karty”:

  1. Policja – telefon alarmowy 997, 112
  2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smołdzinie z siedzibą w Gardnie Wielkiej tel. 59 811 72 74
  3. Placówki oświatowe na terenie gminy Smołdzino (w przypadku, gdy przemocy doświadcza dziecko w wieku szkolnym lub przedszkolnym). Zespół Szkolno Przedszkolny w tel. 59 811 73 21 (pedagog).
  4. Placówki ochrony zdrowia - w przypadku, gdy osoba pokrzywdzona korzysta z pomocy medycznej może oczekiwać zarówno założenia „Niebieskiej Karty” jak również bezpłatnego wydania zaświadczenia o stanie zdrowia (wzór określony w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2010 r.), bez konieczności wykonywania obdukcji.