Wyszukiwarka

pokl

mp

bip

Aktualności

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2010
JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

 

PODPROGRAM 2018

 

CELEM PROGRAMU - jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie sierpień 2018 - czerwiec 2019, a jej celami szczegółowymi są:

  a) organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskichlokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,

   b) racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,

   c) przekazanie artykułów  spożywczych osobom zakwalifikowanym do otzrymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,

   d) prowadzenie działań w ramach środków towarzyszącym wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

 

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI: wrzesień 2018  -  czerwiec 2019

 

Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez BANK ŻYWNOŚCI W SŁUPSKU (OPR) do Organizacji Partnerskiej Lokalnej (OPL) na terenie województwa pomorskiego, która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.

 

KRYTERIA KWALIFIKALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:

 

1.  Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnic sobie/ rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego tez trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej  określonej przesłankami z art.7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie - których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.do 30.09.2018 r. - 1 268 PLN  dla osoby samotnie gospodarującej i 1 028 PLN, dla osoby w rodzinie, a od 01.10.2018 r. - 1 402 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 056 PLN dla osoby w rodzinie, stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które bęą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

 

2.  Sposób kwalifikacji:

 

  •  OPS będą wydawać osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej lub przekazywać OPL  listy osób  zakwalifikowanych do pomocy z PO PŻ,  pod warunkiem uzyskania zgody tych osób;

  •  OPL  mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej  (załącznik nr 5 do wytycznych). Oświadczenia wraz z wypełnionym skierowaniem przekazywane będą do OPS, który potwierdza do kwalifikowalność do przyznania pomocy;

  •   OPL moga samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału w PO PŹ na podstawie podpisanego oświadczenia ( załącznik nr 6 do wytycznych).

 

 ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:

 

Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych jako zestawa artykułów spożywczych w formie paczek żywnościowych lub posiłków.

 

1. Zestaw roczny artykułów spożywczych w Podprogramie 2018 obejmuje artykuły spożywcze w łącznej ilości ok. 49 kg w tym:

       1)   Artykuły warzywne i owocowe:

            - groszek z marchewką 3,6 kg,
            - fasola biała 3,6 kg,

            - koncentrat pomidorowy 1,60 kg,

            - buraczki wiórki 1,05 kg,

            - powidła śliwkowe 1,80 kg,

        2)   Artykuły  skrobiowe:

            - makaron jajeczny 4,55 kg,

            - makaron kukurydziany bezglutenowy 0,5 kg,

            - ryż biały 3 kg,

            - kasza gryczana 1,5 kg,

            - herbatniki maślane 0,8 kg,

         3)  Artykuły mleczne:

            - mleko UHT 7 L,

            - ser podpuszczkowy dojrzewający 2,4 kg,

         4)  Artykuły mięsne:

              - szynka drobiowa 3kg,

              - szynka wieprzowa mielona 2,1 kg,

              - pasztet wieprzowy 0,64 kg,

              - kabanosy wieprzowe 0,36 kg,

              - filet z makreli w oleju 1,7 kg,

           5)   Cukier:

              -  cukier biały 4 kg,

              -  miód nektarowy wielokwiatowy 0,4 kg,

           6)  Tłuszcze:

              -  olej rzepakowy 4 l,

           7)  Dania gotowe:

              -  gołąbki w sosie pomidorowym 1,6 kg.

2.  Paczka żywnościowa to minimum kilka artykułów spożywczych (co najmniej 3) z różnych grup towarowych wydawanych jedorazowo.

3.  Posiłek to każdy posiłek przygotowany w OPL , np. jadłodajnie, schroniska dla osób bezdomnych do tego przeznaczone: śniadanie, II śniasanie, obiad- w szczególności gorący posiłek, podwieczorek, kolacja. Posiłki do spożycia na miejscu są przygotowywane i wydawane w placówkach posiadające zaplecze kuchenne( m.in. w schroniskach dla bezdomnych, jadłodajniach, noclegowniach) z wyłączeniem świadczenia usług firm zewnętrznych (np. catering)

4.  W przypadku gdy liczba osób uprawnionych do pomocy żywnościowej zgłaszających sie w trakcie realizacji Podprogramu 2018 jest wieksza niż do danej OPR/OPL  będzie wieksza niż planowana, Instytucja Zarządzająca dopuszcza zmniejszenie zestawu rocznego dla 1 osoby, nie wiecej niż 80% jego całkowitej ilości ( tj. do ok.39.5 kg). W zestawie należy w miarę możliwości uwzględnić produkty ze wszystkich 7 grup artykułów spożywczych.

5.  W uzasadnionych sytuacjach np. stan zdrowia lub indywidualne potrzeby żywnościowe można zmienic artykuł spożywczy na inny w odpowiedniej porcji lub zwiększyć liczbę opakowań.

6.  W przypadku rodzin  z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych do potrzeb rodzin.

7.  Żywność jest wydawana osobom potzrebującym w ramach POPŻ nieodpłatnie.

 

SKŁADANIE SKARG PRZEZ OSIBY NAJBARDZIEJ POTZREBUJĄCE:

 

Każda osoba potzrbująca ma prawo złożenia skargi dotyczącej sposobu dystrybucji żywności do lokalnego Banku Żywności, następnie do Federacji Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie albo do Instytucji Zarządzającej - Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE:

 

Działania realizowane przez Bank Żywności  w Słupsku na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL i OPS:

  • warsztaty kukinarne,

  • warsztaty edukacji ekonomicznej,

  • warsztaty dietetyczne,

  • warsztaty niemarnowania żywności.

 

Działania realizowane sa w siedzibie organiazacji biorącej udział w Podprogramie lub w miejscu wyznaczonym przez organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu miejsca zamieszkania. Terminy oraz miejsca realizacji warsztatów znajdują się na stronach internetowych Banków Żywności.

 

Działania realizowae przez Organiazację Partnerskie Lokalne na rzecz podopiecznych to:

 

   •  włączenie osób doświadczonych deprywacji materialnej w funkcjonowaniu społeczności lokalnych, np,; zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa;

    •  grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne);

    •  pomoc towarzysząca niezbędna do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych- osób korzystających z pomocy żywnościowej ( z wyłączeniem pomocy rzeczowej);

    •  pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym;

    •  wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osoba, która otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ - ale  nie znaczy to, że każda osoba musi z nich skorzystać. Konieczna jest współpraca z OPS w zakresie  rzeczywistych potzreb objęcia wsparciem działaniami  osób, które korzystają z POPŻ. Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnuch (EFS i PROW) w danym województwie, ale muszą być z nimi komplementarne.