Wyszukiwarka

pokl

mp

bip

Aktualności

I N F O R M A C J A

dotycząca zmiany wysokości ceny usług opiekuńczych ustalonej zgodnie z § 5 ust 1 uchwały nr XLVI/365/2013 Rady Gminy Smołdzino z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania

 

Zgodnie z § 5 ust 1 w/w Uchwały wartość 1 godziny usługi opiekuńczej ustala się jako równowartość 1,5 % najniższej emerytury od dnia obowiązywania.

Zgodnie z art. 85 ust 2 ustawy z dn. 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1440, z późniejszymi zmianami) najniższa emerytura od 1 marca 2018 r. wynosi 1.029,80 zł. W związku z powyższym stawka za 1 godzinę usług opiekuńczych realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smołdzinie z siedzibą w Gardnie Wielkiej będzie wynosić:

wartość 1 godziny usług opiekuńczych od 1 marca 2018 r. – 15,45 zł