logo UE

Wyszukiwarka

pokl

mp

bip

 

 

 

Aktualności

Wydział prowadzący
Referat Promocji, Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych


Wymagane dokumenty
Niezbędne dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego:
1. kopia umowy kompleksowej (umowa na przesyłanie i sprzedaż energii elektrycznej) lub umowy sprzedaży energii elektrycznej (umowa na sprzedaż energii elektrycznej);
2. rachunek lub faktura VAT za energię elektryczną (tylko w przypadku wyboru płatności na rachunek bankowy przedsiębiorcy energetycznego, z którym zawarto umowę kompleksową lub umowę sprzedaży energii elektrycznej).
Miejsce złożenia dokumentów
Pełnej informacji na temat zasad przyznawania i wypłacania zryczałtowanego dodatku energetycznego, a także druki wniosków o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego można uzyskać w Urzędzie Gminy Smołdzino osobiście, telefonicznie (59/8117215) codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30 lub pocztą elektroniczną.
Opłaty
Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji administracyjnej nie podlega żadnym opłatom.
Termin i sposób załatwienia
Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do zryczałtowanego dodatku energetycznego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku.
Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 966 z późn.zm.).
3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 267).
Tryb odwoławczy
Od decyzji w sprawie ustalenia prawa do zryczałtowanego dodatku energetycznego służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Smołdzino.
Inne informacje
• Zryczałtowany dodatek energetyczny od 1 stycznia 2014 r. będzie przysługiwał odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, czyli osobie pobierającej dodatek mieszkaniowy.
• Zgodnie z ustawą odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 966), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej (art. 3 pkt 13c ).
• Zryczałtowany dodatek energetyczny będzie wynosił rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, ogłaszanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki do dnia 31 marca każdego roku (www.ure.gov.pl/).
• Limit zużycia energii elektrycznej wyniesie:
1) 900 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną;
2) 1250 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób;
3) 1500 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.
• Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującego od dnia 1 stycznia 2014 r. do 30 kwietnia 2014 r. wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego za okres od 1 stycznia 2014 r. do 30 kwietnia 2014 r. wynosi:
1. dla gospodarstw prowadzonych przez osobę samotną - 11,36 zł. miesięcznie;
2. dla gospodarstw składających się z 2 do 4 osób - 15,77 zł. miesięcznie;
3. dla gospodarstw składających się z co najmniej 5 osób - 18,93 zł. miesięcznie.
• Wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego za okres od 1 maja 2014 r. do 30 kwietnia 2015 r. zostanie ogłoszona przez ministra właściwego do spraw gospodarki w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" do dnia 30 kwietnia 2014 r.
• Zryczałtowany dodatek energetyczny wypłacają gminy w terminie do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym zryczałtowany dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku.
• Zryczałtowany dodatek energetyczny może być wypłacony:
1. na rachunek bankowy osoby wnioskującej;
2. na rachunek bankowy przedsiębiorcy energetycznego, z którym zawarta jest umowa kompleksowa lub umowa sprzedaży energii elektrycznej.

 

WNIOSEK DO DODATKU ENERGETYCZNEGO (Plik PDF - 57KB).