Wyszukiwarka

pokl

mp

bip

Aktualności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smołdzinie
z siedzibą w Gardnie Wielkiej

poszukuje

RODZIN WSPIERAJĄCYCH

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smołdzinie z siedzibą w Gardnie Wielkiej w oparciu o art. 29 ust. 1 i 2 oraz art.30 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. 2016 poz. 575 z późn.zm.) zachęca rodziny do współpracy z asystentem rodziny we wspieraniu rodzin przeżywających trudności w zakresie opieki i wychowania dzieci. Pomoc i wspieranie tych rodzin wyrażać się będzie przyjęciem na siebie roli RODZINY WSPIERAJĄCEJ.

Nową formą pomocy dla rodzin przeżywających trudności w zakresie opieki i wychowania dzieci są rodziny wspierające, które przy współpracy z asystentem rodziny pomagają w przezwyciężeniu tych problemów. W naszym najbliższym otoczeniu możemy na pewno znaleźć osoby, które chcą nieść pomoc innym i wspierać inne rodziny. Obecnie taka forma pomocy została uregulowana prawnie, w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Funkcję rodziny wspierającej może pełnić rodzina z szeroko rozumianego otoczenia dziecka.

Poszukujemy rodzin, które chciałyby pomóc innym w znalezieniu rozwiązań trudnych sytuacji rodzinnych. Osoby chętne do pełnienia funkcji rodziny wspierającej mogą zgłaszać swoją kandydaturę do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Smołdzinie z siedzibą w Gardnie Wielkiej. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Kierownika Ośrodka (na podstawie wywiadu przeprowadzonego przez pracownika socjalnego) z rodziną wspierającą podpisywane są umowy, na podstawie których rodziny wspierające uprawnione są do zwrotu kosztów związanych z udzielaniem wsparcia.

Problemy opiekuńczo-wychowawcze najczęściej związane są z brakiem odpowiednich wzorów wśród najbliższych. Dzięki współpracy z rodziną wspierającą osoby takie mają możliwość poznania innego, pozytywnego sposobu funkcjonowania. Współpraca między rodzinami daje niepowtarzalną możliwość dzielenia się doświadczeniem i ukazywania praktycznych metod rozwiązywania problemów.

Zadaniem rodziny wspierającej nie jest wyręczanie, lecz aktywna pomoc w przezwyciężeniu trudnych sytuacji w rodzinie wspieranej. Formy takiej pomocy mogą być bardzo różne, uzależnione są od współpracy między zainteresowanymi rodzinami i zależą od ich inwencji i idei. Dotyczyć one mogą doradztwa w stosowaniu określonych metod wychowywania dzieci, organizacji czasu rodziny, racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami.

Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może stać się źródłem ogromnej satysfakcji dla osób, które zechcą poświęć swój czas i energię w celu poprawy sytuacji życiowej osób, które tego potrzebują.

Rodzina nie może pełnić funkcji RODZINY WSPIERAJĄCEJ, gdy:

  • Istnieje problem alkoholowy;
  • Nie ma stałego źródła utrzymania;
  • Występują problemy wychowawcze w własnymi dziećmi;
  • Członkowi rodziny odebrano lub ograniczono władzę rodzicielską;
  • Członek rodziny nie wywiązuje się z obowiązku alimentacji;
  • Skazano członka rodziny za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
  • Występują zaburzenia lub choroba psychiczna.

Więcej szczegółów udziela:

konsultant. ds. komunikacji społecznej –

Agnieszka Kozak

tel. 59/811-72-74