Wyszukiwarka

pokl

mp

bip

Artykuły

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smołdzinie w roku 2012 realizuje już piąta edycję projektu systemowego pn. „STOP WYKLUCZENIU”- Program aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Smołdzino, która zakończy się w 2013roku.

Celem głównym realizowanego projektu jest wzrost szans na zatrudnienie i podniesienie kompetencji społecznych 33 kobiet i 9 mężczyzn z gminy Smołdzino w latach 2012-2013.

Celem głównym realizowanego projektu jest wzrost szans na zatrudnienie i podniesienie kompetencji społecznych 33 kobiet i 9 mężczyzn z gminy Smołdzino w latach 2012-2013.

Projekt adresowany jest do 42 osób (33 kobiet i 9 mężczyzn), które objęte będą wsparciem w ramach kontraktów socjalnych:

  • w ramach KS I w 2012-2013 – 22 osoby (w 2012 – 10 osób i w 2013 – 12 osób) w wieku aktywności zawodowej, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, bezrobotne, nieaktywne zawodowo lub zatrudnione na czas określony, w tym 13 kobiet i 9 mężczyzn (6 kobiet i 4 mężczyzn w 2012r. i 7kobiet i 5 mężczyzn w 2013r.)
  • w ramach KS II w 2012-2013 – 20 osób (w 2012 – 10 osób, w 2013 – 10 osób i 4 kontynuujące udział w projekcie z 2012r., które będą w 2013 r. objęte asystenturą rodziny).

Osoby będą uczestniczyć w następujących działaniach:

I. w ramach KS I:

 • Warsztaty "Czas na zmianę" 10h, dot. wzmocnienia kondycji psychicznej, zwiększenia motywacji, aktywizacji, zwiększenia wiary we własne możliwości;
 • Warsztaty psychologiczne 30h, dot. komunikacji interpersonalnej, radzenia sobie ze stresem, świadomości pełnienia ról kobiet i mężczyzn;
 • Diagnoza preferencji zawodowych - 15h zajęć grupowych dot. określenia predyspozycji zawodowych uczestników/czek - 2h na uczestnika/czkę konsultacji indywidualnych (20h razem), w tym po 1h/os po zajęciach grupowych-określenie ścieżki rozwoju zawodowego (opinia doradcy zawodowego) i po 1h/os po kursach zawodowych - motywacja do aktywnego poszukiwania pracy
 • Kurs IT 30h, dot. podstaw obsługi komputera, programów typu Word, Excel itp., poczty e-mail, Internetu;
 • Szkolenia zawodowe zgodnie ze ścieżkami rozwoju zawodowego.

II. w ramach KS II

 • wsparcie asystenta rodziny 20h/tydzień/10rodzin x 9m-cy - dotyczące rozwijania umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny przez pomoc w poprawie sytuacji życiowej, rozwiązywaniu problemów socjalnych, wychowawczych, psychologicznych, wspieranie aktywności społecznej, motywowanie rodziny do zmiany swojej sytuacji (w 2013r. asystenturą objęte będą 4 uczestniczki kontynuujące udział w projekcie z 2012r. od stycznia do grudnia) ;
 • warsztaty kompetencji społecznych 30h, dot. komunikacji interpersonalnej, samooceny, radzenia sobie ze stresem i lękiem, świadomości roli, jaką odgrywa kobieta i mężczyzna w rodzinie;
 • terapia systemowa rodzin średnio 25h/rodzinę, cel - wspomaganie/przeorganizowanie relacji zaburzających funkcjonowanie rodziny, pomoc w rozwiązywaniu konfliktów i kryzysów w rodzinie, problemów w relacjach, trudności w skutecznym porozumiewaniu się, wyrażaniu emocji, pomoc w przywróceniu prawidłowych ról kobiety, mężczyzny, matki, ojca, pomoc w odbudowaniu właściwych relacji z dziećmi.

W ramach zajęć przewidziany jest catering, zwrot kosztów dojazdu na szkolenia, a także w miarę potrzeby ponoszenie kosztów ubezpieczenia zdrowotnego. W ramach prowadzonych działań przewidziane jest również wsparcie dla otoczenia uczestników/czek projektu poprzez zapewnienie opieki nad dziećmi/osobami zależnymi w trakcie udziału w zajęciach.

Dokonywane będą zakupy materiałów piśmienniczych i szkoleniowych niezbędnych do przeprowadzenia zajęć.

Ponadto osoby wezmą udział w następujących działaniach środowiskowych:

 • Wyjazd integracyjno-aktywizujący dla grupy KS I wraz z najbliższym otoczeniem dla 30 osób, w tym 2 opiekunów (1 wyjazd w 2012r. i 1 w 2013r.) do Wioski Hobbitów w Sierakowie;
 • Wyjazd rodzinny dla grupy KS II wraz z członkami rodzin dla 30 osób, w tym 2 opiekunów (1 wyjazd w 2012r. i 1 w 2013r.) do Farmy Fantazji w Karwnie. W ramach każdego wyjazdu finansowane będą: bilety wstępu, posiłki, transport i ubezpieczenie.

W zakładkach zamieszczone są informacje z realizacji działań projektowych

w ramach poszczególnych grup kontraktów socjalnych

ZAPRASZAMY!!!