Logo Funduuszy Europejskich 

Projekt „Razem dla rodziny” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020

 

Wyszukiwarka

pokl

mp

bip

 

 

Artykuły

zestawienie logo góra-page-001 1

 PODSTAWOWE INFORMACJE

 

      Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smołdzinie z siedzibą w Gardnie Wielkiej wraz z Powiatowym Urzędem Pracy w Słupsku oraz Stowarzyszeniem Horyzont w Słupsku rozpoczął realizację projektu pn. CISnę do przodu" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020.

 

Celem głównym realizowanego projektu jest zwiększone zatrudnienie osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. 

 

 

Wsparcie merytoryczne dla Uczestnika/Uczestniczki w ramach Projektu obejmuje:

- opracowanie ścieżki reintegracji dla uczestnika;

-  udział w Programie Aktywizacja Integracja przez okres 2 miesięcy, w tym: Moduł Integracja (warsztaty dot.: komunikacji, motywacji, kompetecji społecznych, autoprezentacji, udział w Grupie Wsparcia dla osób bezrobotnych), Moduł Aktywizacja (prace społecznie użyteczne). Instrument przewidziany tylko dla osób bezrobotnych, zakwalifikowanych do III profilu pomocy (po 10 osób w każdym z 3 naborów);

- opracowanie Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego;
- uczestnictwo w CIS- kompleksowa usługa aktywnej integracji, obejmująca integrację społeczną, w tym: warsztaty „Czas na zmianę“, porady prawne, coaching zawodowy, kurs pierwszej pomocy, wsparcie psychologiczne oraz aktywizację zawodową, w tym: udział w jednym z trzech warsztatów w CIS (warsztat prac twórczych, remontowo – budowlany, porządkowo – konserwatorski przez okres 9 miesięcy oraz warsztat u pracodawcy przez okres 3 miesięcy);
- Targi Pracy;
- działania integracyjno – edukacyjne- dla uczestników i ich otoczenia;
- uzupełnienie wykształcenia – w zależności od potrzeb uczestników/ uczestniczek;
- pracę socjalną.

 Wsparciem w ramach projektu zgodnie z założeniami zostaną objęte osoby w wieku aktywności zawodowej, bezrobotne zarejestrowane w PUP i zakwalifikowane do III profilu, bierne zawodowo, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej (w tym osoby długotrwale korzystające), kwalifikujące się do uzyskania pomocy społecznej, w tym osoby niepełnosprawne i/lub korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, zamieszkałe na terenie Gminy Smołdzino, powiat słupski, woj. pom na terenie słabym strukturalnie, spełniające warunki z art. 1ust. 2 ustawy o zatrudnieniu socjalnym, w szczególności:

- osoby bezdomne realizujące indywidualny program wychodzenia z bezdomności
- osoby uzależnione od alkoholu,
- osoby uzależnione od narkotyków lub innych środków odurzających,
- osoby chore psychicznie,
- osoby długotrwale bezrobotne,
- osoby zwolniane z zakładu karnego, mające trudności w integracji ze środowiskiem
- uchodźcy realizujący indywidualny program integracji,
- osoby niepełnosprawne.

 

Projekt będzie realizowany od 01.01.2016r. do 31.10.2018r.

Wartość projektu wynosi 675 000,00zł, z czego kwota dofinansowania z UE to 573 750,00 zł.

 

W rezultacie oddziaływań projektowych co najmniej 80% uczestników/czek objętych wsparciem w projekcie dokona postępu w procesie aktywizacji społeczno-zatrudnieniowej i zmniejszenia dystansu do zatrudnienia lub podejmie dalszą aktywizację. Dobór instrumentów aktywnej integracji spowoduje, że udział w projekcie będzie dla uczestników/czek szansą na zmianę swojej sytuacji życiowej, zwiększą się ich kompetencje społeczne, podniosą kwalifikacje.