Logo Funduuszy Europejskich 

Projekt „Razem dla rodziny” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020

 

Wyszukiwarka

pokl

mp

bip

 

 

Artykuły

 

„STOP WYKLUCZENIU”

Program aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Smołdzino – rok 2009

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smołdzinie ponownie realizuje projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizowany jest on w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Promocja integracji społecznej.

Celem nadrzędnym projektu jest podniesienie konkurencyjności na rynku pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz wzrost ich kompetencji społecznych.

Realizowany projekt zakłada wsparcie następujących grup beneficjentów:

 • w ramach kontraktów socjalnych - 8 osób w wieku aktywności zawodowej, korzystających ze świadczeń pomocy, w tym osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo
 • w ramach programu aktywności lokalnej - 10 osób - młodzież w wieku od 15 do 25 roku życia, pochodzącej ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, objętych pomocą społeczną na okoliczność projektu, zamieszkującą sołectwa Żelazo i Wierzchocino.

W stosunku do poszczególnych grup zaproponowano następujące formy wsparcia:

W ramach kontraktów socjalnych

 • warsztaty wsparcia psychologicznego
 • warsztaty doradztwa zawodowego
 • poradnictwo prawne
 • szkolenie z zakresu podstaw obsługi komputera
 • szkolenia i kursy zawodowe dobrane na podstawie indywidualnej ścieżki rozwoju
 • skierowanie na badania medycyny pracy
 • finansowanie zajęć szkolnych związanych z uzupełnianiem wykształcenia

W ramach programu aktywności lokalnej

 • zorganizowanie klubu młodzieżowego
 • warsztaty z doradcą zawodowym
 • warsztaty wsparcia psychologicznego
 • dział w imprezach kulturalnych i sportowych
 • szkolenia i kursy zawodowe dobrane na podstawie indywidualnej ścieżki rozwoju

Ponadto zaplanowana jest wycieczka rodzinna dla uczestników kontraktów socjalnych oraz wycieczka o charakterze integracyjno - kulturalnym dla uczestników programu aktywności lokalnej oraz osób z ich otoczenia.

Dla uczestników przewidziane jest również wsparcie finansowe w formie zasiłków celowych i okresowych, a także zwrot kosztów związanych z dojazdami. Dodatkowo w trakcie warsztatów uczestnicy otrzymają poczęstunek i w razie potrzeby opiekę nad dziećmi, a w trakcie szkoleń ciepły posiłek.

Rezultaty

 • wzrost umiejętności poruszania się po rynku pracy, nabycie umiejętności napisania listu motywacyjnego i CV,
 • umiejętność autoprezentacji, wzrost motywacji i samooceny oraz chęci zmiany sytuacji na rynku pacy,
 • nabycie umiejętności rozwiązywania problemów, wiary we własne siły,
 • zwiększenie zdolności komunikacyjnych,
 • nabycie umiejętności korzystania z komputera oraz wiedzy w zakresie prawa pracy,
 • rozwijanie zdolności interpersonalnych.

Podjęte wobec uczestników kontraktów socjalnych działania pozwolą na uzyskanie przez nich zdolności do zatrudnienia - podniesienie ich konkurencyjności na rynku pracy, natomiast działania zaplanowane w stosunku do uczestników programu aktywności lokalnej przyczynią się do przeciwdziałania demoralizacji młodzieży, zagrożonej wykluczeniem społecznym, a także podniesienia ich konkurencyjności na rynku pracy.