Wyszukiwarka

pokl

mp

bip

Artykuły

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smołdzinie od kwietnia do grudnia 2008r. w ramach poddziałania 7.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizował projekt systemowy pn. „STOP WYKLUCZENIU” – Program aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Smołdzino. Projekt był dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem nadrzędnym realizowanego projektu było przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób biorących udział w projekcie poprzez zastosowanie w stosunku do nich różnorodnych form aktywizacji.

Cele szczegółowe projektu to:

  • podniesienie konkurencyjności na rynku pracy osób biorących udział w projekcie,
  • rozszerzenie oferty wsparcia indywidualnego i środowiskowego w stosunku do klientów pomocy społecznej,
  • zwiększenie motywacji do działania oraz zaufania we własne siły,
  • przeciwdziałanie demoralizacji młodzieży wychowującej się w środowiskach dysfunkcyjnych.

W ramach realizowanego projektu pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Smołdzinie zawarli kontrakty socjalne z 8 osobami niepracującymi, w wieku aktywności zawodowej, które wyraziły chęć uczestniczenia w zaplanowanych działaniach. Były to kobiety w wieku od 28 do 50 lat. W ramach projektu Panie brały udział w zajęciach warsztatowych i indywidualnych z doradcą zawodowym, uczestniczyły w warsztatach wsparcia psychologicznego oraz treningu umiejętności interpersonalnych. Od połowy września do końca listopada 2008r. uczestniczki projektu brały udział w szkoleniach w zawodach: fryzjer (5 osób), opiekun osoby starszej (2 osoby) oraz podstawy księgowości (1 osoba). Dla 6 uczestniczek kontraktów socjalnych zorganizowano szkolenie z zakresu podstaw obsługi komputera i kasy fiskalnej. Ponadto jedna uczestniczka projektu rozpoczęła naukę w szkole ponadgimnazjalnej. W czasie szkoleń i kursów uczestniczki projektu miały zapewnioną opiekę nad dziećmi, otrzymywały ciepły posiłek oraz zwrot kosztów związanych z dojazdami.

W ramach Programu Aktywności Lokalnej w miejscowości Gardna Wielka utworzono Klub Młodzieżowy. Młodzież w wieku 15 do 18 lat pochodząca ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym uczestniczyła w cyklicznych spotkaniach z pedagogiem, warsztatach psychologicznych oraz warsztatach doradztwa zawodowego. W ramach integracji oraz treningu umiejętności spędzania wolnego czasu dla młodzieży zorganizowano wyjazd do kina i kręgielni w Słupsku, Teatru Muzycznego w Gdyni i Aquaparku w Darłowu. Młodzież otrzymała również karnety na siłownię.

Na realizację projektu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smołdzinie wydatkował kwotę 112.504,42 zł, z czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego stanowiło kwotę 97.425,22 zł. Środki te pokryły wszystkie zaplanowane działania, umożliwiły również zatrudnienie w Ośrodku dodatkowego pracownika socjalnego oraz wyposażenie jego stanowiska pracy. Ponadto w ramach otrzymanego dofinansowania wyremontowano i wyposażono pomieszczenie, w którym odbywały się spotkania uczestników projektu.