Logo Funduuszy Europejskich 

Projekt „Razem dla rodziny” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020

 

Wyszukiwarka

pokl

mp

bip

 

 

Fundusz alimentacyjny

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

 

Bezskuteczność egzekucji - oznacza to egzekucję, w wyniku której nie wyegzekwowano należności z tytułu świadczeń alimentacyjnych za okres dwóch ostatnich miesięcy.

Dłużnik alimentacyjny - oznacza to osobę zobowiązaną do świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego, którego egzekucja jest bezskuteczna.

Organ właściwy dłużnika - oznacza to wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika alimentacyjnego.

Organ właściwy wierzyciela - oznacza to wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej.

Osoba uprawniona - oznacza to osobę uprawnioną do Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego, którego egzekucja jest bezskuteczna, jeżeli:

  1. osoba uprawniona jest wychowywana przez osobę samotnie wychowującą dziecko, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych;
  2. jest osobą uczącą się, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych.

 

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 670 z późn.zm. ) ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata następują odpowiednio na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego. Wnioski o przyznanie świadczeń, dotyczące nowego okresu zasiłkowego , wraz z zaświadczeniem o bezskuteczności egzekucji (za okres ostatnich dwóch miesięcy) należy składać bezpośrednio do organu realizującego wnioski.

Prawo do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego ustala się na okres świadczeniowy, tj. od 1 października do 30 września roku następnego.

 

Kryteria przyznawania pomocy osobom uprawnionym do alimentów

 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia. Wyjątek stanowi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, nie obowiązuje ograniczenie wiekowe. Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł, a od 01. lipca 2019 roku kwoty 800 zł.

 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:

  1. została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej,
  2. zawarła związek małżeński.