logo UE

Wyszukiwarka

pokl

mp

bip

 

 

 

Fundusz alimentacyjny

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego:

Do świadczenia z funduszu alimentacyjnego ma prawo osoba uprawniona do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna.

Bezskuteczność egzekucji w rozumieniu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oznacza egzekucję, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych. Za bezskuteczną egzekucję uważa się również niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności z powodu: • braku podstawy prawnej do pojęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu wykonawczego w miejscu zamieszkania dłużnika, • braku możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą.

Bezskuteczność egzekucji potwierdza komornik sądowy odpowiednim zaświadczeniem. W przypadku, gdy egzekucja alimentów nie jest prowadzona w Polsce, gdyż dłużnik mieszka za granicą, w celu potwierdzenia bezskuteczności egzekucji, do wniosku o przyznanie świadczenia z FA wnioskodawca musi dołączyć odpowiednie zaświadczenie z sądu okręgowego (lub innego właściwego sądu) lub zagranicznej instytucji egzekucyjnej, potwierdzające bezskuteczność egzekucji zasądzonych alimentów lub niemożność prowadzenia egzekucji.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do alimentów do ukończenia przez nią:

• 18 roku życia,

• w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia,

• w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności - bezterminowo.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:

• została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej;

• zawarła związek małżeński.

Zmiany w wysokości świadczeń z funduszu alimentacyjnego na skutek zmiany wysokości zasądzonych alimentów dokonuje się po wpływie tytułu wykonawczego do komornika sądowego prowadzącego postępowanie egzekucyjne od miesiąca, w którym nastąpiła zmiana wysokości zasądzonych alimentów.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500,00 zł miesięcznie na każde z uprawnionych do alimentów dzieci. Świadczenia alimentacyjne przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 900 zł.

W przypadku, gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie przekracza kwotę, o której mowa powyżej, o kwotę nie wyższą niż kwota świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej w okresie świadczeniowym, na który jest ustalane prawo do tego świadczenia, świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje w wysokości różnicy między kwotą świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie.

W przypadku, gdy wysokość świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej, po przeliczeniu jest niższa niż 100 zł., świadczenie to nie przysługuje.

 

 Przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego do dochodu rodziny nie wlicza się kwot otrzymanych świadczeń z tego funduszu. Przy ustalaniu uprawnień do świadczeń z funduszu alimentacyjnego brane są pod uwagę dochody członków rodziny osiągnięte w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy oraz zmiany w sytuacji dochodowej stanowiące utratę lub uzyskanie dochodu w rozumieniu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Dochód ustalany jest zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych. Osoba otrzymująca świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego, w przypadku wystąpienia w rodzinie jakichkolwiek zmian mających wpływ na prawo do tych świadczeń (m.in. zmian dochodowych, utraty/uzyskania dochodu przez rodziców lub dzieci, zmiany adresu zamieszkania, składu rodzinny, zaprzestania nauki przez dziecko), jest zobowiązana do niezwłocznego powiadomienia o zmianach organ wypłacający świadczenia czyli Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smołdzinie. Powyższe zmiany mogą mieć wpływ na przyznane prawdo do świadczeń alimentacyjnych, ich niezwłoczne zgłoszenie pozwoli uniknąć nienależnie pobranych świadczeń, które będą podlegać zwrotowi wraz z odsetkami.

Aby nabyć prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego dziecko, które ma zasądzone alimenty nie musi być wychowywane przez rodzica samotnie. Prawo do świadczenia przysługuje też na dzieci wychowywane przez rodzica, który zawarł kolejny związek małżeński, żyje w nieformalnym związku lub mąż/żona nie płaci zasądzonych alimentów. W takich przypadkach rodzic zobowiązany do alimentacji nie jest wliczany do składu rodziny, więc jego dochód nie jest brany pod uwagę przy ustalaniu czy rodzina ma prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Okres świadczeniowy Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego przyznawane są na okres świadczeniowy, trwający 12 miesięcy: od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego.

 

Wymagane dokumenty:

Do wniosku o świadczenie z funduszu należy dołączyć:

1. zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość dochodu rodziny, w tym:
a) oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych (m.in. świadczenie rodzicielskie, dochód z pracy za granicą, stypendia socjalne, alimenty otrzymywane z funduszu alimentacyjnego lub od rodzica dziecka)

2. zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o bezskuteczności egzekucji zawierające informację o stanie egzekucji, przyczynach jej bezskuteczności oraz o działaniach podejmowanych w celu wyegzekwowania zasądzonych świadczeń alimentacyjnych;

3. kopię orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności,

4. kopię odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację
5. odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem,

6. orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej,

7. zaświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej,

8. oświadczenie o formie wypłaty, nr konta bankowego (wnioskodawca powinien być właścicielem lub współwłaścicielem konta),
9. informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności,

10. zaświadczenie właściwej jednostki Policji, a w przypadku cudzoziemców - właściwej instytucji, o przyjęciu zgłoszenia zaginięcia w przypadku gdy małżonek rodzica osoby, na którą jest składany wniosek, zaginął. Postępowanie w sprawie przyznawania świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie 30 dni od daty przekazania przez komornika sądowego poprawnie wypełnionego zaświadczenia o bezskutecznej egzekucji alimentów lub złożenia wniosku z pełną dokumentacją. Od decyzji tej przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Wnioski składane na nowy okres świadczeniowy są rozpatrywane zgodnie z poniższym harmonogramem: ◦ wniosek złożony od lipca do sierpnia zostanie rozpatrzony do 31 października ◦ wniosek złożony we wrześniu zostanie rozpatrzony do 30 listopada ◦ wniosek złożony w październiku zostanie rozpatrzony do 31 grudnia ◦ wniosek złożony w listopadzie zostanie rozpatrzony do 31 stycznia kolejnego roku ◦ wniosek złożony od 01 grudnia do 31 stycznia zostanie rozpatrzony do 28 lutego kolejnego roku.