logo UE

Wyszukiwarka

pokl

mp

bip

 

 

 

Aktualności

 Informacja o wypłatach zasiłków w miesiącu kwietniu 2016r.

 
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smołdzinie z siedzibą w Gardnie Wielkiej informuje, że w miesiącu KWIETNIU 2016r. wypłaty zasiłków przedstawiają się następująco:
 
- 8 kwietnia 2016r. - dodatki mieszkaniowe oraz zasiłki celowe i okresowe przysługujące za m-c marzec,
 
- 22 kwietnia 2016r. - świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego - w kasie GOPS w Gardnie Wielkiej,
 
- 25 kwietnia 2016r.- zasiłki stałe, celowe, okresowe - w kasie GOPS w Gardnie Wielkiej,
 
- 29 kwietnia 2016r. - zasiłki nieodebrane w powyższych terminach - w kasie GOPS w Smołdzinie.

Informacja-o-wydawaniu-page-001 1

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smołdzinie z siedzibą w Gardnie
Wielkiej informuje, że w dniu 25 marca ( piątek ) 2016r.BIURO W SMOŁDZINIE będzie NIECZYNNE.
Za utrudnienia przepraszamy, a wszelkie sprawy prosimy załatwiać w Gminnym Ośrodku Pomocy w Gardnie Wielkiej.

Nabór instruktora warsztatu prac twórczych w CIS w Smołdzińskim Lesie

Stowarzyszenie Horyzont

ul. Jaracza 9

76-200 Słupsku

OGŁASZA NABÓR NA

wolne stanowiska pracy:

Instruktora warsztatu prac twórczych

do projektu pn. „CISnę do przodu” współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014- 2020

w wymiarze etatu: ¾ etatu 

w Centrum Integracji Społecznej w Smołdzińskim Lesie

adres: Smołdziński Las 45, 76-214 Smołdzino

 

Nabór dotyczy zatrudnienia: na czas określony - na okres od 01.04.2016r. do 30.06.2018r.

 

Wymagania niezbędne:

1) wykształcenie: minimum średnie,

2) wykształcenie kierunkowe lub udokumentowane doświadczenie zawodowe w zakresie w zakresie krawiectwa i/lub rękodzieła, w tym m.in: przeróbki krawieckie, szycie prostych wyrobów krawieckich, wytwarzanie produktów rękodzielniczych różnymi technikami (wiklina, decupage, papier, filc, drewno, etc), produkcja biżuterii, w tym recyklingowej,

3) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne

przestępstwo skarbowe,

4) nieposzlakowana opinia,

5) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w/ stanowisku,

6) dla osób nie posiadających obywatelstwa polskiego - znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w załączniku Nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej ( Dz. U. z 2007r. Nr 13, poz. 82 ).

 

 

Wymagania dodatkowe:

1) umiejętność pracy w grupie,

2) umiejętność kierowania grupą osób.

3) przygotowanie pedagogiczne w tym może być kurs pedagogiczny dla instruktorów

praktycznej nauki zawodu (z możliwością uzupełnienia w trakcie pracy – oświadczenie kandydata, iż ukończy ww. kurs).

4) prawo jazdy kat. B,

Zakres wykonywanych zadań:

1) przygotowywanie i przeprowadzanie warsztatów z grupą max.10 osób wykluczonych społecznie i zawodowo,

2) składanie zamówień na materiały niezbędne na warsztaty,

3) motywowanie uczestników do udziału w zajęciach,

4) sprawdzanie obecności na zajęciach,

5) nadzór nad uczestnikami,

6) kompletowanie i przechowywanie dokumentacji

 

 

Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny,

2) życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,

3) kwestionariusz osobowy opatrzony własnoręcznym podpisem,

4) oświadczenia o korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności,

5) dokumenty poświadczające wykształcenie (kserokopie dyplomów lub zaświadczeń o

stanie odbytych studiów),

6) kserokopie świadectw pracy,

7) inne dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności (kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje).

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne (list motywacyjny lub CV) powinny być opatrzone podpisaną klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia naboru".

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać: osobiście na adres Centrum Integracji Społecznej, Smołdziński Las 45, 76-214 Smołdzino w godzinach od 7.30 do 14.00, albo pocztą na w/w adres w terminie do dnia 29 marca 2016r. z dopiskiem: „Nabór na stanowisko: Instruktor warsztatu prac twórczych CIS".

Osoba do kontaktu: Witosława Wacławska, 606993417

Aplikacje, które wpłyną do CIS w Smołdzińskim Lesie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Stowarzyszenia Horyzont (http://www.horyzont.slupsk.pl) i CIS www.smoldzinskilascis.pl

Zastrzega się możliwość przeprowadzenia rozmowy rekrutacyjnej.

Wniosek na świadczenie wychowawcze (500 plus) już dostępny 

 

       Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smołdzinie z siedzibą w Gardnie Wielkiej informuje, że w siedzibie Ośrodka  dostepny jest wniosek o świadczenie wychowawcze (Program 500plus).

 

Ponadto druk można pobrać  z naszej strony (w załącznik). 

 

Jednocześnie informujemy, że wypełnione wnioski można składać dopiero od 1 kwietnia 2016r. 

 

 

 

 

 

TERMINY WYPŁAT ZASIŁKÓW W MARCU

 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smołdzinie z siedzibą w Gardnie Wielkiej informuje, że w miesiącu MARCU 2016r. wypłaty zasiłków przedstawiają się następująco:
 
- 10 marca 2016r. - dodatki mieszkaniowe, zasiłki celowe, okresowe za miesiąc luty - w kasie GOPS w Gardnie Wielkiej,
 
- 22 marca 2016r. - świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego - w kasie GOPS w Gardnie Wielkiej,
 
- 25 marca - zasiłki stałe, celowe, okresowe - w kasie GOPS w Gardnie Wielkiej,
 
- 30 marca zasiłki nieodebrane w powyższych terminach - w kasie GOPS w Smołdzinie.

Mammobus na Dzień Kobiet-1

INFORMACJA O FUNKCJONOWANIU OŚRODKA W DNIU 22 LUTEGOO 2016R.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smołdzinie z siedzibą w Gardnie Wielkiej uprzejmie informuje, że w dniu 22 lutego ( poniedziałek ) biuro w Smołdzinie przy ul. Kościuszki 3 będzie NIECZYNNE.
Wszelkie sprawy prosimy kierować do GOPS w Gardnie Wielkiej przy ul. Mickiewicza 20.
Za utrudnienia przepraszamy

 

Ośrodek Rozwoju Dziecka i Rodziny PORT 

Towarzystwo Nasz Dom

 

Chcemy poinformować, że w Słupsku powstał Ośrodek Rozwoju Dziecka i Rodziny PORT, który oferuje bezpłatne wsparcie dla rodzin i dzieci.

Ośrodek prowadzi również bezpłatne szkolenia i grupy konsultacyjne dla specjalistów pracujących w obszarze pomocy tj. pracowników socjalnych, asystentów rodzin, pedagogów, psychologów i kuratorów sądowych.

Zachęcamy do współpracy z naszym Ośrodkiem poprzez informowanie rodziny o możliwości skorzystania ze wsparcia oraz oddelegowanie pracowników  na szkolenia.

25 lutego rozpoczynamy Warsztaty umiejętności rodzicielskich.  A 23 lutego odbędzie się pierwsze szkolenie dla specjalistów.

W załączeniu przesyłamy pełną ofertę Ośrodka.

W razie potrzeby zachęcamy do kontaktu z nami.

Ośrodek Rozwoju Dziecka i Rodziny PORT

Towarzystwo Nasz Dom

 

 

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

 

Szanowni Państwo,

 

Ministerstwo Sprawiedliwości, wzorem ubiegłych lat, po raz 16. organizuje inicjatywę, której celem jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem potrwa od 22 do 27 lutego 2016 r.

 

W ramach organizowanej akcji osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły skorzystać z bezpłatnych porad i informacji udzielanych przez prawników czy psychologów. Pomoc specjalistów będzie można otrzymać podczas dyżurów w poszczególnych podmiotach, od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-18.00 oraz w sobotę od 10.00 do 13.00.

 

Zachęcamy do zapoznania się z Informatorem Pokrzywdzonego, w którym zostały opisane m.in. uprawnienia, jakie przysługują pokrzywdzonemu podczas wszystkich etapów procesu  karnego. Warto pamiętać, że kategorie przestępstw są różne, ale bez względu na to, czy jest to przestępstwo przeciwko życiu, zdrowiu, przeciwko wolności lub mieniu czy też przemoc domowa, to na każde z nich powinniśmy odpowiednio zareagować.

 

W tegoroczne obchody Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem włączyły się Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Izba Radców Prawnych, rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Komenda Główna Policji, Komenda Główna Straży Granicznej, Prokuratura Generalna, Krajowa Rada Komornicza, Krajowa Rada Notarialna, Krajowa Rada Kuratorów, a także Naczelna Izba Lekarska.

 

 

Więcej informacji na stronie www.pokrzywdzeni.gov.pl

 

W załączeniu:

Lista podmiotów, znajdujących się na terenie województwa pomorskiego, w których można uzyskać informacje

Informator Pokrzywdzonego