Wyszukiwarka

pokl

mp

bip

Aktualności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smołdzinie informuje, że Środowiskowy

Dom Samopomocy w Gardnie Wielkiej będzie zamknięty w okresie od dnia 11 do dnia 14 sierpnia 2014r.

Stowarzyszenie HORYZONT poszukuje do CIS w Smołdzińskiem Lesie doradcę zawodowego, osobę do przeprowadzenia warsztatów czas na zmianę oraz osobę do wsparcia psychologicznego z elementami terapii uzależnień.

 

Zapytanie ofertowe znajduje się w załączniku.

Attachments:
Download this file (zapytanie_ofertowe_Horyzont.doc)zapytanie_ofertowe_Horyzont.doc369 kB

Harmonogram działań projektowych projektu "BYĆ EKO" znajduje się w załączniku.

Attachments:
Download this file (harmonogram-page-001.jpg)harmonogram-page-001.jpg161 kB

  KARTA DUŻEJ RODZINY

Urząd Gminy w Smołdzinie od dnia 16 czerwca 2014r. realizuje uchwałę Nr 85 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014r. w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.

Program zakłada przyznanie specjalnych uprawnień członkom rodzin wielodzietnych, którzy będą z nich korzystać na podstawie Karty Dużej Rodziny wydawanej na wniosek oraz bezpłatnie przez realizatora.

Szczegółowe informacje na temat Karta Dużej Rodziny można uzyskać pod

nr telefonu 59 8117 215 wew. 39 

Beata Hrywniak pok. 3

oraz w zakładce na stronie internetowej

www.bip.smoldzino.com.pl

www.smoldzino.com.pl,  www.gops-smoldzino.pl    

Katalog zawierający informację o wszystkich ulgach i zniżkach dostępny będzie na stronie www.rodzina.gov.pl w zakładce „Duża rodzina”.

 

W załączeniu wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny

Centrum Integracji Społecznej w Smołdzińskim Lesie przy Stowarzyszeniu Horyzont od 16 czerwca do 25 czerwca 2014r. ogłasza otwarty nabór kandydatów do projektu pn. „Nowe horyzonty” w ramach Priorytetu VII. Działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.

Szczegółowe informacje, regulamin, zgoda na uczestnictwo w projekcie oraz formularz zgłoszeniowy znajdują sie w załacznikach.

   Smołdzino, dnia 19 maja 2014r.

INFORMACJA DLA OSÓB KTÓRE UTRACIŁY PRAWO DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO
Z DNIEM 1 LIPCA 2013R.

   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smołdzinie działając na podstawie art. 8 ustawy z 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2014 poz. 567) informuje, iż z dniem 15 maja 2014 r. weszła w życie ww. ustawa, która określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania zasiłków dla opiekunów osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013r. w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1548 oraz z 2013 r. poz. 1557).

W związku z powyższym informuję, iż postępowanie w sprawie ustalenia prawa do zasiłku dla opiekuna organ ustalający prawo do świadczeń pielęgnacyjnych wszczyna na wniosek osoby ubiegającej się o zasiłek dla opiekuna. Wniosek może być złożony nie później niż w terminie 4 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. Druk wniosku dostępny jest w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Smołdzinie oraz u pracownika socjalnego
w Środowiskowym Domu Samopomocy w Gardnie Wielkiej.

Zgodnie z art. 2 ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów:

1. Zasiłek dla opiekuna przysługuje:

1) za okresy od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie ustawy, w których osoba spełniała warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012 r.;
2) od dnia wejścia w życie ustawy, jeżeli osoba spełnia warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012 r.

2. Zasiłek dla opiekuna za okresy, o których mowa w ust. 2 pkt 1, przysługuje wraz z odsetkami ustalonymi w wysokości odsetek ustawowych, określonej przepisami prawa cywilnego. Odsetki przysługują do dnia wejścia w życie ustawy.

3. Zasiłek dla opiekuna nie przysługuje za okresy, w których:

1) osobie ubiegającej się o zasiłek dla opiekuna zostało ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego lub

2) na osobę wymagającą opieki innej osobie zostało ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego.

4. Zarejestrowanie w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoba poszukująca pracy lub posiadanie statusu bezrobotnego nie ma wpływu na uprawnienie do zasiłku dla opiekuna w okresie od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia złożenia wniosku o ustalenie zasiłku dla opiekuna.
5. W przypadku, gdy o zasiłek dla opiekuna ubiegają się rolnicy, małżonkowie rolników lub domownicy, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2013 r. poz. 1403, 1623 i 1650) świadczenie to przysługuje
odpowiednio:
1) rolnikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego;
2) małżonkom rolników lub domownikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego albo wykonywania przez nich pracy w gospodarstwie rolnym.
Zaprzestanie prowadzenia gospodarstwa rolnego lub zaprzestanie wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym, o których mowa w ust. 1, potwierdza się stosownym oświadczeniem złożonym pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
6. Zasiłek dla opiekuna przysługuje w wysokości 520 zł miesięcznie.

 

Warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012 r.:

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje:
1) matce albo ojcu

2) innym osobom, na których, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59, z późn. zm.), ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności,

3) opiekunowi faktycznemu dziecka

- jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.
4) Osobie innej niż spokrewniona w pierwszym stopniu, na której ciąży obowiązek alimentacyjny, przysługuje świadczenie pielęgnacyjne, w przypadku gdy nie ma osoby spokrewnionej w pierwszym stopniu albo gdy osoba ta nie jest w stanie sprawować opieki.
5. Świadczenia pielęgnacyjne nie przysługują, jeżeli:

1) osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego;
1a) osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na inną osobę w rodzinie lub poza rodziną;

2) osoba wymagająca opieki:

a) pozostaje w związku małżeńskim, chyba że współmałżonek legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,

b) została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej z dzieckiem, na której ciąży obowiązek alimentacyjny, albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu, z wyjątkiem zakładów opieki zdrowotnej;
3) osoba w rodzinie ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury na to dziecko;
4) osoba w rodzinie ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10, albo do świadczenia pielęgnacyjnego na tę lub inną osobę w rodzinie lub poza rodziną;
5) na osobę wymagającą opieki członek rodziny jest uprawniony za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Smołdzinie lub telefonicznie pod nr 59 8117 274.


Stowarzyszenie Rozwoju Turystyki Wiejskiej „Słowiniec”
oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smołdzinie

ZAPRASZAJĄ

do udziału w Projekcie

Wszystkie informacje znajdują się w załącznikach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smołdzinie dnia 24 maja 2014r. organizuje Targi Pracy.

 

Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku.

Attachments:
Download this file (targi_pracy.doc)targi_pracy.doc609 kB

Rusza rekrutacja do CIS

 

Centrum Integracji Społecznej w Smołdzińskim Lesie zaprasza do składania wniosków o skierowanie do warsztatu porządkowo-konserwatorskiego (5os.).


Centrum oferuje kompleksowy system wsparcia zapewniający rozwój zawodowy i podwyższenie kompetencji osobistych poprzez:
- wykonywanie zadań w ramach warsztatu,
- wsparcie psychologa, pracownika socjalnego i doradcy zawodowego,
- warsztaty grupowe z komunikacji interpersonalnej, asertywności, wzmacniania

poczucia własnej wartości i integrujące z grupą,
- pomoc w poruszaniu się na rynku pracy i sporządzaniu dokumentów aplikacyjnych.


Wniosek o skierowanie można wypełnić w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Smołdzinie do dn. 30.05.2014r. lub w dn.24.05.2014 od godz.10.00 do godz.14.00 na Targach Pracy organizowanych przez GOPS w Smołdzinie na terenie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Smołdzinie ul. Bohaterów Warszawy 30. (dawny GOK).

Wniosek o skierowanie do CIS stanowi załącznik do informacji.

Attachments:
Download this file (wniosek_o_skierowanie.docx)wniosek_o_skierowanie.docx14 kB

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej działający przy Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Słupsku zaprasza do udziału w

Targach Ekonomii Społecznej,

które odbędą się w dniu 14 maja br. w Słupsku (w Słupskim Inkubatorze Technologicznym, ul. Portowa 13b).

 

Wszelkie dodatkowe informacje znajdują się w załącznikach do informacji.