Wyszukiwarka

pokl

mp

bip

Aktualności

SPOTKANIE Z HISTORIĄ

 

spotkanie VII Gardna

WAŻNA INFORMCJA

 

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SMOŁDZINIE Z SIEDZIBĄ W GARDNIE WIELKIEJ UPRZEJMIE INFORMUJE, IŻ WYPŁATA ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO ( 500 PLUS ) DLA WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH DO DNIA 7 KWIETNIA 2016R. Z KOMPLETEM DOKUMENTÓW NASTĄPI W DNIU 27 KWIETNIA 2016R.
W RAZIE WĄTPLIWOŚCI PROSIMY O KONTAKT Z TUT. OŚRODKIEM.

 

INFORMACJA O WYDAWANIU ŻYWNOŚCI

 

Informacja o wydawaniu-page-001

Konsultacje
Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Smołdzino na lata 2016-2021

Wójt Gminy Smołdzino informuje o ogłoszeniu konsultacji projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Smołdzino na lata 2016-2021

Uwagi i propozycję zmian do zapisów Strategii prosimy zgłaszać na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub na adres pocztowy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smołdzinie z siedzibą w Gardnie Wielkiej, ul. Mickiewicza 20, 76-213 Gardna Wielka, z dopiskiem „Konsultacje Strategii Rozwiązywania Problemów społecznych” w terminie do dnia 12 kwietnia 2016r. na Formularzu ankiety. W przypadku przesłania Formularza pocztą decyduje data stempla pocztowego.

 Informacja o wypłatach zasiłków w miesiącu kwietniu 2016r.

 
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smołdzinie z siedzibą w Gardnie Wielkiej informuje, że w miesiącu KWIETNIU 2016r. wypłaty zasiłków przedstawiają się następująco:
 
- 8 kwietnia 2016r. - dodatki mieszkaniowe oraz zasiłki celowe i okresowe przysługujące za m-c marzec,
 
- 22 kwietnia 2016r. - świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego - w kasie GOPS w Gardnie Wielkiej,
 
- 25 kwietnia 2016r.- zasiłki stałe, celowe, okresowe - w kasie GOPS w Gardnie Wielkiej,
 
- 29 kwietnia 2016r. - zasiłki nieodebrane w powyższych terminach - w kasie GOPS w Smołdzinie.

Informacja-o-wydawaniu-page-001 1

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smołdzinie z siedzibą w Gardnie
Wielkiej informuje, że w dniu 25 marca ( piątek ) 2016r.BIURO W SMOŁDZINIE będzie NIECZYNNE.
Za utrudnienia przepraszamy, a wszelkie sprawy prosimy załatwiać w Gminnym Ośrodku Pomocy w Gardnie Wielkiej.

Nabór instruktora warsztatu prac twórczych w CIS w Smołdzińskim Lesie

Stowarzyszenie Horyzont

ul. Jaracza 9

76-200 Słupsku

OGŁASZA NABÓR NA

wolne stanowiska pracy:

Instruktora warsztatu prac twórczych

do projektu pn. „CISnę do przodu” współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014- 2020

w wymiarze etatu: ¾ etatu 

w Centrum Integracji Społecznej w Smołdzińskim Lesie

adres: Smołdziński Las 45, 76-214 Smołdzino

 

Nabór dotyczy zatrudnienia: na czas określony - na okres od 01.04.2016r. do 30.06.2018r.

 

Wymagania niezbędne:

1) wykształcenie: minimum średnie,

2) wykształcenie kierunkowe lub udokumentowane doświadczenie zawodowe w zakresie w zakresie krawiectwa i/lub rękodzieła, w tym m.in: przeróbki krawieckie, szycie prostych wyrobów krawieckich, wytwarzanie produktów rękodzielniczych różnymi technikami (wiklina, decupage, papier, filc, drewno, etc), produkcja biżuterii, w tym recyklingowej,

3) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne

przestępstwo skarbowe,

4) nieposzlakowana opinia,

5) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w/ stanowisku,

6) dla osób nie posiadających obywatelstwa polskiego - znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w załączniku Nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej ( Dz. U. z 2007r. Nr 13, poz. 82 ).

 

 

Wymagania dodatkowe:

1) umiejętność pracy w grupie,

2) umiejętność kierowania grupą osób.

3) przygotowanie pedagogiczne w tym może być kurs pedagogiczny dla instruktorów

praktycznej nauki zawodu (z możliwością uzupełnienia w trakcie pracy – oświadczenie kandydata, iż ukończy ww. kurs).

4) prawo jazdy kat. B,

Zakres wykonywanych zadań:

1) przygotowywanie i przeprowadzanie warsztatów z grupą max.10 osób wykluczonych społecznie i zawodowo,

2) składanie zamówień na materiały niezbędne na warsztaty,

3) motywowanie uczestników do udziału w zajęciach,

4) sprawdzanie obecności na zajęciach,

5) nadzór nad uczestnikami,

6) kompletowanie i przechowywanie dokumentacji

 

 

Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny,

2) życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,

3) kwestionariusz osobowy opatrzony własnoręcznym podpisem,

4) oświadczenia o korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności,

5) dokumenty poświadczające wykształcenie (kserokopie dyplomów lub zaświadczeń o

stanie odbytych studiów),

6) kserokopie świadectw pracy,

7) inne dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności (kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje).

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne (list motywacyjny lub CV) powinny być opatrzone podpisaną klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia naboru".

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać: osobiście na adres Centrum Integracji Społecznej, Smołdziński Las 45, 76-214 Smołdzino w godzinach od 7.30 do 14.00, albo pocztą na w/w adres w terminie do dnia 29 marca 2016r. z dopiskiem: „Nabór na stanowisko: Instruktor warsztatu prac twórczych CIS".

Osoba do kontaktu: Witosława Wacławska, 606993417

Aplikacje, które wpłyną do CIS w Smołdzińskim Lesie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Stowarzyszenia Horyzont (http://www.horyzont.slupsk.pl) i CIS www.smoldzinskilascis.pl

Zastrzega się możliwość przeprowadzenia rozmowy rekrutacyjnej.

Wniosek na świadczenie wychowawcze (500 plus) już dostępny 

 

       Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smołdzinie z siedzibą w Gardnie Wielkiej informuje, że w siedzibie Ośrodka  dostepny jest wniosek o świadczenie wychowawcze (Program 500plus).

 

Ponadto druk można pobrać  z naszej strony (w załącznik). 

 

Jednocześnie informujemy, że wypełnione wnioski można składać dopiero od 1 kwietnia 2016r. 

 

 

 

 

 

TERMINY WYPŁAT ZASIŁKÓW W MARCU

 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smołdzinie z siedzibą w Gardnie Wielkiej informuje, że w miesiącu MARCU 2016r. wypłaty zasiłków przedstawiają się następująco:
 
- 10 marca 2016r. - dodatki mieszkaniowe, zasiłki celowe, okresowe za miesiąc luty - w kasie GOPS w Gardnie Wielkiej,
 
- 22 marca 2016r. - świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego - w kasie GOPS w Gardnie Wielkiej,
 
- 25 marca - zasiłki stałe, celowe, okresowe - w kasie GOPS w Gardnie Wielkiej,
 
- 30 marca zasiłki nieodebrane w powyższych terminach - w kasie GOPS w Smołdzinie.